SMS når fram på riktigt

Nå fram med ditt budskap
- var kunden än är

SMS referens Jula SMS referens Länsförsäkringar SMS referens Tele2 SMS referens Interflora SMS referens Ericsson SMS referens Resia
SMS Gateway för företag
Integrera SMS med vårt moderna RESTful API

Utvecklar-site


Här hittar du allt du behöver för att koppla vårt SMS API till ditt system eller applikation. Du kan även skapa ett kostnadsfritt testkonto, eller beställa ett skarpt konto direkt via sidan. Med hjälp av en SMS Gateway kan du enkelt skräddarsy dina egna SMS-funktioner, så som SMS-larm, SMS-påminnelser eller automatiska SMS-utskickRESTful API SMS

Med vårt RESTful API kan du med enkelhet integrera samtliga tjänster från iP.1 i ditt system, exempel på användningsområden är integration av SMS till helt automatiserade enkäter och undersökningar kopplade till registreringar eller köp via webshop. Du kan även sköta kontohantering samt påfyllning av saldo på API-nivå.


Exempelkod: Skicka ett SMS

                 
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("http://api.ip1sms.com/api/");
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(string.Format("{0}:{1}", "ip1-xxxxx", "API-Key"))));

    var sms = new OutgoingSMS()
    {
      From = "iP1",
      Numbers = new List<int>() { "46123456789" },
      Contacts = new List<int>(),
      Groups = new List<int>(),
      Message = "test",
      Prio = 1,
      Email = false
    };

    HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms);

    if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
      ViewBag.Message = "Sent";
    }
    else
    {
      ViewBag.Message = "Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync();
    }
  }
                
              
                 
        $conf = array(
         'account' => 'ip1-xxxxx',
         'password' => 'apiKey',
         'apiUrl' => 'api.ip1sms.com',
         'method' => 'POST',
         'endpoint' => '/api/sms/send',
        );

      $message = array(
       'Numbers' => ['4673055555'],
       'From' => 'iP.1',
       'Message' => "Test message via iP.1's REST API",
      );

      $jsonEncodedMessage = json_encode($message);
      // Set up request options
      $options = array(
        'http' => array(
          'header' => array(
            'Content-Type: application/json',
            'Authorization: Basic '. base64_encode($conf['account'].":".$conf['password']),
            'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
          ),
          'method' => $conf['method'],
          'content' => $jsonEncodedMessage,
        )
      );

      $url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
      $context = stream_context_create($options);
      // Send the request
      $response = file_get_contents($url, false, $context);
      // Print the response
      echo $response;
                
              
                 
      Dim account As String = "ip1-xxxxxx"
      Dim password As String = "API-Key"

      Dim client As New HttpClient()

      client.BaseAddress = New Uri("https://api.ip1sms.com/api/")
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear()
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(New MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"))

      Dim authString As String = Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes($"{account}:{password}"))
      client.DefaultRequestHeaders.Authorization = New AuthenticationHeaderValue("Basic", authString)

      Dim sms As New With
        {
          Key .From = "iP1sms",
          Key .Numbers = New List(Of String)() From {"46123456789"},
          Key .Contacts = New List(Of Integer)(),
          Key .Groups = New List(Of Integer)(),
          Key .Message = "Test", Key .Email = False
        }

      Dim response As HttpResponseMessage = Await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms)


      End Sub`;
                
              

HTTPS SMS Gateway

DEPRECATED - HTTPS SMS Gateway är deprekerat och vidareutvecklas inte. Vi rekommenderar att använda vårt RESTful HTTPS API

Exempelkod: Skicka ett SMS

                  
$conf['account'] = 'ip1-xxxx'; 
$conf['password'] = 'api-key'; 
$conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms.aspx';
 
$conf['to'] = '4673055555';   
$conf['from'] = 'iP.1';    
$conf['msg'] = 'Test message via iP.1 HTTP Request';    
$conf['prio'] = '1';

$data = http_build_query(array('acc'=>$conf['account'],'pass'=>$conf['password'],'msg'=> $conf['msg'],'from'=>$conf['from'],'to'=> $conf['to'],'prio'=>$conf['prio'], 'type' => ''));
     
 
$opts = array('http' =>
  array(
    'method' => 'GET',
    'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
    'content' => $data
  )
);
 
$context = stream_context_create($opts);      
$result = file_get_contents($conf['apiurl'] . '?' . $data, false, $context);
 
echo 'Result/SMS ID: ' . $result;
                    
              

SOAP SMS Gateway

DEPRECATED - SOAP SMS Gateway är deprekerat och vidareutvecklas inte. Vi rekommenderar att använda vårt RESTful HTTPS API

Exempelkod: Skicka ett SMS

                
$conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms/sendsms.asmx?wsdl';
$conf['mmsapiurl'] = 'https://web.smscom.se/mms/mms.asmx?wsdl';
$conf['account'] = 'ip1-xxxxx'; 
$conf['password'] = 'API-Key'; 
 
$conf['to'] = '46712345678'; 
$conf['from'] = 'iP1';
$conf['prio'] = '1';
$conf['msg'] = 'Test message via iP.1 API (Web Service)';
$conf['msg_at'] = "Test send at message via iP.1 API (Web Service)";
$conf['msg_bundle'] = "Test bundle message via iP.1 API (Web Service)";

$client = new SoapClient($conf['apiurl']);
$mmsClient = new SoapClient($conf['mmsapiurl']);

$result = $client->balans(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password']));
echo 'Balnace: ' . $result->balansResult;

$smsresult = $client->sms(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password'], 'till' => $conf['to'], 'from' => $conf['from'], 'meddelande' =>$conf['msg'], 'prio' => $conf['prio']));

echo '

Result of SMS: ' . $smsresult->smsResult;

Registrera ett utvecklarkonto

Alla våra tjänster kan användas via vår webbapplikation eller vårt API. Det enda du behöver är ett konto med SMS-saldo och eventuella extratjänster.

Vill du utvärdera våra tjänster? Följ länken för att skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto!

Skapa ett gratis utvecklarkonto

Hjälp-länkar

Kund-support

Webbshop

Registrera utvecklarkonto


Några av våra integrationer


Lime integrerar SMS från iP.1

Besched integrerar SMS från iP.1

WinEazy integrerar SMS från iP.1

Flex HRM integrerar SMS från iP.1

HRM Software integrerar SMS från iP.1

IOL Tool integrerar SMS från iP.1

Gardeco integrerar SMS från iP.1

aSTRa Web integrerar SMS från iP.1

Skibar systems integrerar SMS från iP.1