SMS når fram på riktigt

Nå fram med ditt budskap
- var kunden än är

Utvecklare. Smarta SMS-integrationer för utvecklare.

Här hittar du allt du behöver för att koppla vårt SMS API till ditt system eller applikation. Du kan även skapa ett kostnadsfritt testkonto, eller beställa ett skarpt konto direkt via sidan. Med hjälp av en SMS Gateway kan du enkelt skräddarsy dina egna SMS-funktioner, så som SMS-larm, SMS-påminnelser eller automatiska SMS-utskick

RESTful API SMS

Med vårt RESTful API kan du med enkelhet integrera samtliga tjänster från iP.1 i ditt system, exempel på användningsområden är integration av SMS till helt automatiserade enkäter och undersökningar kopplade till registreringar eller köp via webshop. Du kan även sköta kontohantering samt påfyllning av saldo på API-nivå.

Dokumentation

Manual

PHP SMS SDK

Ladda ner vår PHP SDK från Github här.


Exempelkod: Skicka ett SMS med C#

                 
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("http://api.ip1sms.com/api/");
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(string.Format("{0}:{1}", "ip1-xxxxx", "API-Key"))));

    var sms = new OutgoingSMS()
    {
      From = "iP1",
      Numbers = new List<int>() { "46123456789" },
      Contacts = new List<int>(),
      Groups = new List<int>(),
      Message = "test",
      Prio = 1,
      Email = false
    };

    HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms);

    if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
      ViewBag.Message = "Sent";
    }
    else
    {
      ViewBag.Message = "Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync();
    }
  }
                
              

Exempelkod: Skicka ett SMS med PHP

                 
// Account information and where we will send the request to
$conf = array(
 'account' => 'ip1-xxxxx',
 'password' => 'apiKey',
 'apiUrl' => 'api.ip1sms.com',
 'method' => 'POST',
 'endpoint' => '/api/sms/send',
);
// The message it self
$message = array(
 'Numbers' => ['4673055555'],
 'From' => 'iP.1',
 'Message' => "Test message via iP.1's REST API",
);
// Encode to JSON
$jsonEncodedMessage = json_encode($message);
// Set up request options
$options = array(
  'http' => array(
    'header' => array(
      'Content-Type: application/json',
      'Authorization: Basic '. base64_encode($conf['account'].":".$conf['password']),
      'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
    ),
    'method' => $conf['method'],
    'content' => $jsonEncodedMessage,
  )
);
// Construct the URL
$url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
$context = stream_context_create($options);
// Send the request
$response = file_get_contents($url, false, $context);
// Print the response
echo $response;
                
              

HTTPS SMS Gateway

Exempelfiler som visar hur du använder vår SMS-Gateway via HTTP-request

Manual

Exempelkod: Skicka ett SMS

                  
$conf['account'] = 'ip1-xxxx'; 
$conf['password'] = 'api-key'; 
$conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms.aspx';
 
$conf['to'] = '4673055555';   
$conf['from'] = 'iP.1';    
$conf['msg'] = 'Test message via iP.1 HTTP Request';    
$conf['prio'] = '1';

$data = http_build_query(array('acc'=>$conf['account'],'pass'=>$conf['password'],'msg'=> $conf['msg'],'from'=>$conf['from'],'to'=> $conf['to'],'prio'=>$conf['prio'], 'type' => ''));
     
 
$opts = array('http' =>
  array(
    'method' => 'GET',
    'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
    'content' => $data
  )
);
 
$context = stream_context_create($opts);      
$result = file_get_contents($conf['apiurl'] . '?' . $data, false, $context);
 
echo 'Result/SMS ID: ' . $result;
                    
              

SOAP SMS Gateway

Exempelfiler som visar hur du använder vår SMS-Gateway via HTTP-request

Manual

Exempelkod: Skicka ett SMS

                
$conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms/sendsms.asmx?wsdl';
$conf['mmsapiurl'] = 'https://web.smscom.se/mms/mms.asmx?wsdl';
$conf['account'] = 'ip1-xxxxx'; 
$conf['password'] = 'API-Key'; 
 
$conf['to'] = '46712345678'; 
$conf['from'] = 'iP1';
$conf['prio'] = '1';
$conf['msg'] = 'Test message via iP.1 API (Web Service)';
$conf['msg_at'] = "Test send at message via iP.1 API (Web Service)";
$conf['msg_bundle'] = "Test bundle message via iP.1 API (Web Service)";

$client = new SoapClient($conf['apiurl']);
$mmsClient = new SoapClient($conf['mmsapiurl']);

$result = $client->balans(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password']));
echo 'Balnace: ' . $result->balansResult;

$smsresult = $client->sms(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password'], 'till' => $conf['to'], 'from' => $conf['from'], 'meddelande' =>$conf['msg'], 'prio' => $conf['prio']));

echo '

Result of SMS: ' . $smsresult->smsResult;

Kom igång direkt!

Nedan hittar du två olika paketlösningar för att du ska komma igång så snabbt som möjligt. Du kan även skapa ett kostnadsfritt testkonto eller skräddarsy din lösning i vår webbshop

Integrationspaketet Small

 • SMS-saldo 2000 kr - 0.49 kr/SMS

Totalt: 2 000 kr (Exkl. moms)

Köp

Integrationspaketet Large

 • SMS-saldo 10 000 kr - 0.37 kr/SMS

Totalt: 10 000 kr (Exkl. moms)

Köp

Kända integrationer

Lime CRM

Besched

WinEazy Journalprogram

Flex HRM

HRM Software

IOL Tools

Gardeco Affärssystem

aSTRA Web

Skibar System

FRI4 - Bokningssystem

MS Outlook 2007 - 2016