SMS når fram på riktigt

Nå fram med ditt budskap
- var kunden än är

SMS Gateway för företag
Integrera SMS med vårt moderna RESTful API

Utvecklare. Smarta SMS-integrationer för utvecklare.


Här hittar du allt du behöver för att koppla vårt SMS API till ditt system eller applikation. Du kan även skapa ett kostnadsfritt testkonto, eller beställa ett skarpt konto direkt via sidan. Med hjälp av en SMS Gateway kan du enkelt skräddarsy dina egna SMS-funktioner, så som SMS-larm, SMS-påminnelser eller automatiska SMS-utskick


RESTful API SMS

Med vårt RESTful API kan du med enkelhet integrera samtliga tjänster från iP.1 i ditt system, exempel på användningsområden är integration av SMS till helt automatiserade enkäter och undersökningar kopplade till registreringar eller köp via webshop. Du kan även sköta kontohantering samt påfyllning av saldo på API-nivå.

Dokumentation

Manual

PHP SMS SDK

Ladda ner vår PHP SDK från Github här.


Exempelkod: Skicka ett SMS med C#

                 
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("http://api.ip1sms.com/api/");
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(string.Format("{0}:{1}", "ip1-xxxxx", "API-Key"))));

    var sms = new OutgoingSMS()
    {
      From = "iP1",
      Numbers = new List<int>() { "46123456789" },
      Contacts = new List<int>(),
      Groups = new List<int>(),
      Message = "test",
      Prio = 1,
      Email = false
    };

    HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms);

    if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
      ViewBag.Message = "Sent";
    }
    else
    {
      ViewBag.Message = "Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync();
    }
  }
                
              

Exempelkod: Skicka ett SMS med PHP

                 
// Account information and where we will send the request to
$conf = array(
 'account' => 'ip1-xxxxx',
 'password' => 'apiKey',
 'apiUrl' => 'api.ip1sms.com',
 'method' => 'POST',
 'endpoint' => '/api/sms/send',
);
// The message it self
$message = array(
 'Numbers' => ['4673055555'],
 'From' => 'iP.1',
 'Message' => "Test message via iP.1's REST API",
);
// Encode to JSON
$jsonEncodedMessage = json_encode($message);
// Set up request options
$options = array(
  'http' => array(
    'header' => array(
      'Content-Type: application/json',
      'Authorization: Basic '. base64_encode($conf['account'].":".$conf['password']),
      'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
    ),
    'method' => $conf['method'],
    'content' => $jsonEncodedMessage,
  )
);
// Construct the URL
$url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
$context = stream_context_create($options);
// Send the request
$response = file_get_contents($url, false, $context);
// Print the response
echo $response;
                
              

HTTPS SMS Gateway

DEPRECATED - HTTPS SMS Gateway är deprekerat och vidareutvecklas inte. Vi rekommenderar att använda vårt RESTful HTTPS API

Exempelfiler som visar hur du använder vår SMS-Gateway via HTTP-request

Manual

Exempelkod: Skicka ett SMS

                  
$conf['account'] = 'ip1-xxxx'; 
$conf['password'] = 'api-key'; 
$conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms.aspx';
 
$conf['to'] = '4673055555';   
$conf['from'] = 'iP.1';    
$conf['msg'] = 'Test message via iP.1 HTTP Request';    
$conf['prio'] = '1';

$data = http_build_query(array('acc'=>$conf['account'],'pass'=>$conf['password'],'msg'=> $conf['msg'],'from'=>$conf['from'],'to'=> $conf['to'],'prio'=>$conf['prio'], 'type' => ''));
     
 
$opts = array('http' =>
  array(
    'method' => 'GET',
    'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
    'content' => $data
  )
);
 
$context = stream_context_create($opts);      
$result = file_get_contents($conf['apiurl'] . '?' . $data, false, $context);
 
echo 'Result/SMS ID: ' . $result;
                    
              

SOAP SMS Gateway

DEPRECATED - SOAP SMS Gateway är deprekerat och vidareutvecklas inte. Vi rekommenderar att använda vårt RESTful HTTPS API

Exempelfiler som visar hur du använder vår SMS-Gateway via HTTP-request

Manual

Exempelkod: Skicka ett SMS

                
$conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms/sendsms.asmx?wsdl';
$conf['mmsapiurl'] = 'https://web.smscom.se/mms/mms.asmx?wsdl';
$conf['account'] = 'ip1-xxxxx'; 
$conf['password'] = 'API-Key'; 
 
$conf['to'] = '46712345678'; 
$conf['from'] = 'iP1';
$conf['prio'] = '1';
$conf['msg'] = 'Test message via iP.1 API (Web Service)';
$conf['msg_at'] = "Test send at message via iP.1 API (Web Service)";
$conf['msg_bundle'] = "Test bundle message via iP.1 API (Web Service)";

$client = new SoapClient($conf['apiurl']);
$mmsClient = new SoapClient($conf['mmsapiurl']);

$result = $client->balans(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password']));
echo 'Balnace: ' . $result->balansResult;

$smsresult = $client->sms(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password'], 'till' => $conf['to'], 'from' => $conf['from'], 'meddelande' =>$conf['msg'], 'prio' => $conf['prio']));

echo '

Result of SMS: ' . $smsresult->smsResult;

Registrera ett utvecklarkonto

Alla våra tjänster kan användas via vår webbapplikation eller vårt API. Det enda du behöver är ett konto med SMS-saldo och eventuella extratjänster.

Vill du utvärdera våra tjänster? Följ länken för att skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto!

Hjälp-länkar

Kund-support

Webbshop

Registrera utvecklarkonto


Några av våra integrationer


Lime integrerar SMS från iP.1

Besched integrerar SMS från iP.1

WinEazy integrerar SMS från iP.1

Flex HRM integrerar SMS från iP.1

HRM Software integrerar SMS från iP.1

IOL Tool integrerar SMS från iP.1

Gardeco integrerar SMS från iP.1

aSTRa Web integrerar SMS från iP.1

Skibar systems integrerar SMS från iP.1